Πολιτική απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών, Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην:

 • Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα)
 • Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων
 • Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές)
 • Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης
 • Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.)
 • Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας)

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ Α.Ε. ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά την θέσπιση του Ν. 4389/2016.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής Οικονομίας.

Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της καθώς και άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα των συνεργατών και του  προσωπικού της. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την επιχειρηματική μονάδα, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε, με έδρα την Αθήνα (Βουλής 7, Τ.Κ. 10562), με ΑΦΜ 094537454, τηλ: +30 210-3339416, website: http://www.etad.gr, e-mail: [email protected] και fax: 210-3339507 ενημερώνει ότι για σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, καθώς και άλλων προσώπων που ενέχονται με την Εταιρεία, όπως για παράδειγμα των συνεργατών και του προσωπικού της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Μαριλένα Μπέλλου email: [email protected] .

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικές με το βιογραφικό σας για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, προβλεπόμενα έγγραφα, όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης κ.ο.κ., για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, προωθούμε μέσα από την ιστοσελίδα μας ακίνητα, τα οποία διατίθενται προς πώληση ή μίσθωση και διενεργούμε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς επίσης και μειοδοτικούς διαγωνισμούς, (ειδικότερα διαγωνισμούς προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και τεχνικών έργων). Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που κατόπιν αιτήσεώς μας μάς γνωστοποιείτε προκειμένου να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Εταιρεία μας ή προκειμένου να εγγραφείτε στους καταλόγους προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών μέσω του e-Katalogos.

(β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε από της Εταιρεία μας ενημερώσεις που αφορούν τα ακίνητα που πρόκειται να διαθέσουμε στο κοινό προς αξιοποίηση καθώς επίσης και λοιπά νέα που αφορούν τη δραστηριότητά μας. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας.

(γ) η συλλογή ποινικών μητρώων, στα πλαίσια υποβολής συμμετοχής σε διαγωνισμό, διενεργείται κατά περίπτωση και σε ειδικές περιστάσεις (π.χ. στην περίπτωση που ο αιτών είναι μέλος Δ.Σ. μιας εταιρείας και λειτουργεί εκπροσωπώντας αυτή), ενώ παρέχουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

(δ) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που είναι σχετική με τη διενέργεια δημόσιων/ιδιωτικών διαγωνισμών, την περιβαλλοντική νομοθεσία για την αξιοποίηση ακινήτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς επίσης και η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

(ε) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και της επιχείρησης μας. Για παράδειγμα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών αλλά και των εγκαταστάσεων μας χρησιμοποιούμε  κάμερες ασφαλείας στους χώρους υποδοχής κοινού της εταιρείας και των επιχειρηματικών μονάδων της, όπως δυνάμεθα, για τους παραπάνω λόγους, να λειτουργήσουμε και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους πελάτες μας, την νομότυπη διεξαγωγή διαγωνισμών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ήδη από τις προσυμβατικές ενέργειες, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα: τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Μας αποστέλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας και  συγκεκριμένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία υποχρεωτικού χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, e-mail) και προαιρετικού χαρακτήρα (τηλέφωνο, εταιρεία), το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και σχετικά ερωτήματα, τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε αναλυτικά. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά σας στοιχεία για την εγγραφή σας στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ενώ, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό μας και τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

 • Για την παρουσίαση και προώθηση των ακινήτων μέσω υπηρεσιών marketing

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, σας ενημερώνουμε για τα ακίνητα που πρόκειται να διαθέσουμε στο κοινό προς αξιοποίηση καθώς επίσης και λοιπά νέα που αφορούν τη δραστηριότητά μας. Προϋπόθεση για την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος συνιστά η εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας.

 • Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις στα πλαίσια συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που πλαισιώνει του δημόσιους/ ιδιωτικούς διαγωνισμούς, την περιβαλλοντική νομοθεσία για την αξιοποίηση ακινήτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας μας.

 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας και την εμπορική προώθηση των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ή μίσθωση. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και καμερών ασφαλείας εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των επισκεπτών και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια υλικών και εγκαταστάσεων της επιχείρησης μας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ ΑΕ διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιους φορείς (π.χ Υπουργεία) κατά την εξέλιξη δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου ή ακόμα και στην περίπτωση που θα πρέπει να χρειαστεί να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική αρχή, εφόσον ανακύψει οιαδήποτε δικαστική διαφορά, όπως και σε αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, δια αποστολής Χρηματικού και Βεβαιωτικού Καταλόγου (για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατ’ άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 4484/2017)  και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη της επιχείρησής μας.

 • Συνεργάτες της εταιρείας μας (προμηθευτές, πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.)

Η ΕΤΑΔ ΑΕ διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. προμηθευτές εξοπλισμού,  συνεργάτες λογιστές, νομικοί σύμβουλοι). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, και λαμβάνει από τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας όλες τις αναγκαίες εξασφαλίσεις (Data Privacy Assignment), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες (εταιρείες marketing) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την προώθηση των ακινήτων και υπηρεσιών μας και την παρουσίαση προσφορών μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

 • Προς τη μέτοχο εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας».

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, όπως μισθωτών, πελατών, εργαζομένων κλπ προς την μητρική εταιρεία και μοναδική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο χάραξης, έγκρισης ή και ελέγχου του στρατηγικού σχεδιασμού της, των οικονομικών δραστηριοτήτων και στοιχείων της και εν γένει για την άσκηση εκ μέρους της ΕΕΣΥΠ όλων των δικαιωμάτων της ως μοναδικής μετόχου και προς εξυπηρέτηση των σκοπών σύστασης και λειτουργίας της, όπως ορίζονται από τον Ν. 4389/2016 σε συνδυασμό με τον Ν. 2190/1920.

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τη διέπουσα τη σύμβαση πρόβλεψη, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε., απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPOστην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] .

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, οι παρούσες πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπο και την Εταιρεία μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.